Etiket arşivi: Ekonomik

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Küresel ekonomik krizin, di¤er sektörleri
oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü de olumsuz etkilemeye
bafllad›. Ankara ‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir
araya gelen C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu,
krizin etkileri hakk›nda dikkat çekici bilgiler verdi.
Çolako¤lu, krizle birlikte cep telefonu sat›fllar›n›n her geçen
ay azald›¤›n›, ocak ay› itibariyle sat›fllar›n yüzde 30-
35 aras›nda düfltü¤ünü belirtti. Krizin getirdi¤i ticari
daralma neticesinde, Okumaya devam et