Etiket arşivi: GİBİ

Apple A6 İşlemci Neden Sır Gibi Saklanıyor

Apple A6 İşlemci Neden Sır Gibi Saklanıyor

Apple firması tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan iPhone 5 modelinde kullanılan Apple A6 işlemci firma tarafından hiçbir açıklama yapılmaması sebebiyle teknoloji meraklılarının gözünde bir bilmece halini aldı.

Cihazın özellikleri açıklanırken sadece 4 Çekirdekli A6 İşlemci şeklinde lanse edilmesi, Ram ve İşlemci Hızı gibi birçok detay bilginin sunulmamış olması bir anlamda cihazı alacak olan veya incelemek isteyenlerinde de kafasında soru işareti bıraktı.

Apple tarafından iPhone 4S modeline göre %33 daha hızlı olduğu bilgisi verilen İphone 5 modelinde kullandığı A6 İşlemcilerin bazı kaynaklardan sızdırılan bilgileri ise yine de yetersiz kalıyor.

Apple A6 İşlemci Ailesi Apple A6 İşlemci Neden Sır Gibi Saklanıyor

Apple A6 İşlemci Ailesi

 

Firmanın neden bu kadar saklı bir işlem gerçekleştirdiği, ürün ve işlemci hakkında ser verip sır vermediği ise bilinmiyor.

 

 

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlere FATURA ÜST LİMİTİ Geliyor

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlere FATURA ÜST LİMİTİ Geliyor

GSM gibi, İnternet gibi, Sabit telefon gibi, Kablo TV gibi, Dijital Uydu Platformları gibi birçok Online hizmet yakın dönemde Faturada Üst Limit Uygulaması ile tanışacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler ile Tüketiciyi koruyan ve Limit Aşımı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeler için çalışmalar başladı.

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlerin Faturalarına Üst Sınır Geliyor Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlere FATURA ÜST LİMİTİ Geliyor

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlerin Faturalarına Üst Sınır Geliyor

 

Yeni sistem sayesinde Fatura Üst Limiti belirleyen aboneye Periyodik olarak kullanılan miktar ve kalan miktar SMS ile gönderilecek. Ayrıca Üst Limite yaklaşıldığında ayrıca bir Uyarı SMS i gönderilecek.

Ayrıca dileyen aboneler hiçbir ücret ödemeden Güncel Veri Kullanımlarını ve Fatura Detaylarını da inceleyebilecek ve hizmet aldıkları kurumdan isteyebilecekler.

Bu uygulama sayesinde birçok alanda Fatura Aşım Ücreti gibi bir durum ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Aynı şekilde Roaming yani Yurt Dışı Kullanımlarda da bu durum aynı şekilde devam edecek. Yurt Dışı kullanımlarda farklı fiyat politikaları izleyen firmaların aboneye 100 ve 250 TL de SMS ile bilgilendirme yapması gelen şartlar arasında. Bu sayede abone ne kadarlık bir görüşme yaptığını öğrenmiş olacak.

Abonelere bu SMS bilgilerinin gitmemesi durumunda ise fazla fatura İşletme tarafından karşılanmak durumunda kalacak.

Uygulama Tüketici için oldukça iyi. Ancak uygulamanın başlaması için 1 seneye yakın bir zaman var. BTK firmaların sistemlerini düzenlemeleri ve bu yeni yasaya uygun hale getirmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanımış durumda.

O zamana kadar biraz daha dikkatli olmamız gerekecek gibi görünüyor. İnşallah süreç daha fazla uzamaz ve 2013 senesi itibariyle faturalardaki hızlı yükselişlerde durma noktasına gelir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

FATURA ÜST SINIRI UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, fatura üst sınır uygulaması kapsamında abonelerin bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinden en az birini perakende seviyede sunan ve toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5 inci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  • Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  • İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketini,
  • Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
  • Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçen, ancak yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

Fatura üst sınırının uygulanması

MADDE 5 – (1) Fatura üst sınırı, Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinin sunumu amacıyla yapılan abonelik sözleşmelerine dayanılarak düzenlenen faturalar için uygulanır.

(2) Abone tarafından, fatura kontrolünün sağlanması amacıyla faturaya yansıyan dönemsel nitelikteki sabit ücretler toplamından az olmamak üzere 100 TL veya bu değer yanında işletmeci tarafından abonelere sunulabilecek diğer seçenekler arasından tercih yapılarak fatura üst sınır değeri belirlenebilir. Fatura üst sınır değeri toplam fatura üzerinden veya hat başına uygulanır.

(3) Kurum tarafından fatura üst sınır değerlerine ilişkin güncelleme veya değişiklik yapılabilir.

(4) Fatura üst sınırına ilişkin talepler, işletmeci tarafından kolay bir yöntem aracılığıyla abonenin ispatlanabilir irade beyanı alınarak yerine getirilir.

(5) Fatura döneminin başında; abonenin faturasına yansıyan dönemsel nitelikteki sabit ücretler toplamının, abonenin yararlanmakta olduğu fatura üst sınır değerini aşması halinde abonenin mevcut en yakın fatura üst sınır değerine geçirilmesi ve bu hususun aboneye bildirilmesi esastır.

(6) Abonenin fatura üst sınırına ilişkin talepleri, en geç bir sonraki fatura döneminden itibaren uygulamaya konulur.

(7) İşletmeci talebin alınmasıyla birlikte, asgari olarak, fatura üst sınırı değişikliği dâhil, uygulamanın başlangıç tarihini, uygulamaya dâhil olmayan hizmetleri ve fatura üst sınır değeri aşıldığında ücretli kullanımların faturaya yansıtılacağını talebi olmaksızın aboneye bildirir.

Hizmetin sunumu

MADDE 6 – (1) Abone tarafından belirlenen fatura üst sınırına ulaşılması durumunda işletmeciler abonelerini kısa mesaj ile bilgilendirir. Kısa mesaj ile bilgilendirmenin yapılamadığı durumlarda diğer yöntemler kullanılabilir.

(2) Yapılan bilgilendirme, güncellik bilgisini ve ulaşılan fatura üst sınır değerini içerir.

(3) Fatura üst sınırına ulaşılması halinde, hizmet sunumuna devam edilmesi esastır. Fatura üst sınırına ulaşılmasına rağmen hizmet kullanımına devam edilmesi halinde ücretli kullanımlar faturaya yansıtılır. Abonenin eksik bilgilendirilmesi veya bilgilendirilmemesi hallerinde işletmecinin sorumluluğu esastır.

(4) Fatura üst sınırına ulaşılıp ulaşılmadığının tespitinde, faturaya yansıtılan tüm ücret kalemlerinin toplamı göz önünde bulundurulur. Toplam fatura bedeli üzerinden veya kullanıma bağlı olarak yapılan indirimler, ayrıntılı fatura ücretleri ve uluslararası dolaşım hizmetleri, bu Usul ve Esasların 7 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, fatura üst sınırının hesaplanmasında dikkate alınmayabilir.

(5) Fatura üst sınırı uygulamasından yararlanan abonelere, fatura tutarlarının ücretsiz olarak sorgulanması imkânı sağlanır.

(6) Bu madde hükmünün uygulanmasında, abonelere yapılacak bilgilendirmeler teknik olanaklar dâhilinde gerekli iyileştirmeler yapılarak en güncel şekilde ve ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

(7) Abonelere yapılacak bilgilendirmelerin güncelliğinin yeterli olmaması durumunda Kurum işletmecilere gerçek zamanlı ücretlendirmeye geçişin sağlanması konusunda yükümlülükler getirebilir.

Uluslararası mobil veri dolaşım hizmeti

MADDE 7- (1) Uluslararası mobil veri dolaşım hizmetine ilişkin olarak, paket aşımı ve paket dışı veri kullanım ücretleri toplamının vergiler dâhil, 100 TL ve 250 TL’ye ulaşması halinde tüm aboneler, ulaşılan değer ve güncellik bilgisi sağlanarak kısa mesaj ile ücretsiz olarak bilgilendirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlere ulaşılması durumunda hizmet sunumuna devam edilmesi esas olup, hizmet kullanımına devam edilmesi halinde ücretli kullanımlar faturaya yansıtılır. Abonenin eksik bilgilendirilmesi veya bilgilendirilmemesi hallerinde işletmecinin sorumluluğu esastır.

Bilgilendirme

MADDE 8 – (1) İşletmeciler, fatura üst sınırı uygulaması hakkında asgari internet sayfalarında yer vermek koşulu ile abonelerini uygun yöntemlerle etkin bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar

MADDE 9 – (1) İşletmecilerin bu Usul ve Esaslar ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, 05.09.2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

‘Plesiosaur’ ürüyormuş balinalar gibi!

Ürüyormuş balina gibi ‘Plesiosaur! Dinozorlar ile soyu tükenmiş Tükenene ve bu balinalar gibi deniz “plesiosarus’un yumurtlamadığı doğan torunları, yaşadı. Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, Lake Nessie’ye sözde yılında Loch Ness canavarı görüldü gibi, 78 milyon yıl önce, bir plesiosarus fosil rahim bulundu yaşayan genç plesiosarus.Leiter araştırma hala büyüyen Marshall Üniversitesi, Huntington, Robin O’Keefe, fosil üzerinde çalışan bilim adamı, bebeklerini plesiosarusun Welt.Plesiosarusun doğmamış çocukları getirerek 1.50 metre, 4.70 metre yüksekliğinde anne-babalar, araştırmacılar olduğunu belirledi olduğunu gösterdiğini söyledi yavru çok daha doğuma kadar büyümek için alışılmadık bir … olduğunu

ALTIN GİBİ RÜYALAR

altın takı ve her bir kişi olmak istiyorum istedim ve yatırım aracı. Sürekli akılda kalır borç yatırım son büyük patlaması başladı. helel geceleri, özellikle kötü rüya girer. Altın yorulur ne bir rüya görmek için?

altın rüya çeşitli şekillerde yorumlanır. Altın madeni para, dedikodu dedikodular. Tek bir yerde yığılı altın, bir çok gizli bir durumu öğrenir. Tek bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsanız iyi bir evlilik yapar. Bir altın bir adam, altın takı, bir kadın veya kız, gizli bir ilişki için girişimler. Ancak bu durumda, eninde sonunda duyulacaktır.

Altın umutları, iyi sıhat. Başkasının bakış, altın, altın bilezik, elinde bir iyi yaşam elinde altın sikke, ününüzü, kör olmak, o altın görmek için, bir vuruş olsun, hem de bu altın el görmek için, birinin iki gözü artış olacak , altın almak karlı bir iş, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, altın borsası, keder ve hastalığa dair bir işaret var, biri altın vermek için, büyük bir adamın etkisi altında kalmaya mahkumdur.


altın