Etiket arşivi: kayıtlı email adresleri

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir

ürk Ticaret Kanunu’nda, Kayıtlı Elektronik
Posta, taraflar arasındaki ihtar ve ihbarlar
için kullanılacak duyuru şekillerinden biri
olarak sayılmaktadır. Tebligat Kanunu’nda da
elektronik yolla tebligat yapılabileceği hüküm
altına alınmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta
Sistemi, elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin
teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir
şekilde yapılmasını sağlayan bir teknoloji ve
bu teknolojinin yönetimidir. Kısaca KEP şeklinde
tabir ettiğimiz bu sisteme ilişkin düzenleme
yapma görev ve yetkisi ise Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK)
verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu, bu ikincil mevzuat düzenlemelerini
tamamlamış ve Kayıtlı Elektronik Posta
Hizmet Sağlayıcılarına sertifika verme
a ş ama s ı n a g e lmi ş t i r.
Kurumumuzca, KEPHS olarak
yetkilendirilen kuruluşlar,
KEP hizmetlerini
kamuoyuna duyurmaya
ve bu hizmeti sunmaya
başlamışlardır.
BTK olarak yaptığımız
düzenlemelerde hem
KEPHS’lerin yükümlülüklerini
hem de KEP
hesap sahiplerinin Okumaya devam et