telefonlarına

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır

Ekonomik Kriz lüks cep telefonlarına ilgiyi azaltır Küresel ekonomik krizin, di¤er sektörleri oldu¤u gibi, iletiflim sektörünü de olumsuz etkilemeye bafllad›. Ankara ‹letiflim Muhabirleri Toplulu¤u ile bir araya gelen C5 Mobile Genel Müdürü Süha Çolako¤lu, krizin etkileri hakk›nda dikkat çekici bilgiler verdi. Çolako¤lu, krizle birlikte cep telefonu sat›fllar›n›n her geçen ay azald›¤›n›, ocak ay› itibariyle sat›fllar›n yüzde 30- 35 aras›nda düfltü¤ünü belirtti. Krizin getirdi¤i […]

Web sitemizle alakalı görüş öneri ve taleplerinizi- icerikkontroltalebi@gmail.com -a iletiniz